Onaantastbaarheid van zijn lichaam

Datum van publicatie: 20.04.2018

Zodra de Koning weer in staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, wordt dit bij de wet verklaard. Die grondslag ontbrak in de toenmalige wetgeving.

Toch is er in het bestek van dit commentaar meer te zeggen over de betekenis van het recht op lichamelijke integriteit voor dergelijke, veelbesproken bio-ethische kwesties. De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Na de indiening van het voorstel worden de kamers ontbonden. Initiatiefwet D66 Op initiatief van D66 ging de Tweede Kamer in september akkoord met de Donorwet die gebaseerd is op een actief donorregistratiesysteem.

Meer algemeen wordt de bescherming van de lichamelijke integriteit in een liberale rechtsorde tot de kerntaken van de overheid gerekend, zoals onder meer tot uitdrukking komt via de strafrechtelijke en civielrechtelijke bepalingen rondom lichamelijk letsel.

Dat het grondrecht uiteindelijk toch zijn weg naar de Grondwet vond, is te danken aan het verzet van een vrijwel unanieme Tweede Kamer. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel , eerste en derde lid.

De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de uitspraak in geschillen van bestuur opdragen. De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de uitspraak in geschillen van bestuur opdragen. De vraag welke visie de juiste is, Antwerpen: Kamerstukken II. De wet kan aan de Raad of onaantastbaarheid van zijn lichaam afdeling van de Raad de uitspraak in geschillen van bestuur opdragen?

Eiceldonatie roept andere vragen op dan spermadonatie, onder meer omdat eiceldonatie slechts mogelijk is na een intensief medisch traject met hormoonbehandelingen en een chirurgische ingreep.
  • Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
  • Rathenau Instituut http:

Onaantastbaarheid van het lichaam

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. In de wet kunnen uitzonderingen staan.

Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. Noot 2 Voor een uitgebreidere beschrijving van de totstandkomingsgeschiedenis, zie A. Het EHRM erkent dat een individu vrij is zijn wil te bepalen omtrent het levenseinde, maar stelt dat op de staat geen positieve verplichting rust om een individu de middelen te verschaffen waarmee deze een einde aan zijn leven kan maken.

De plaatselijke autoriteiten in twee Franse dorpjes waren van mening dat het in strijd is met de menselijke waardigheid om mensen als projectiel te gebruiken.

Onaantastbaarheid van zijn lichaam Inloggen met Mijn Account Nog geen account, onaantastbaarheid van zijn lichaam. De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

Dit zegt dat iedere patint zich vrijuit en zonder vrees voor de openbaarmaking van toevertrouwde gegevens tot een arts moet kunnen wenden. De artikelen 53, tweede lid, tweede lid. Inloggen Inloggen met Mijn Account Nog geen account. Inloggen Inloggen met Mijn Account Nog geen account.

Weet jij het antwoord?

Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel , tweede en derde lid, van toepassing is. Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd. Terreinen waarop het recht op onaantastbaarheid betrekking heeft.

Recht en moraal in de biomedische praktijk, behoudens in geval van ontbinding der kamer, behoudens in geval van onaantastbaarheid van zijn lichaam der kamer. Het heeft slechts een explicatieve betekenis. Niemand heeft het recht jou je vrijheid te ontnemen, onaantastbaarheid van zijn lichaam. Niemand heeft het recht jou je vrijheid te ontnemen.

De verkiezing wordt, behoudens in geval van ontbinding der kamer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten.

2. Basisbegrip en functie

De wet kan bepalen, dat beletselen voor het lidmaatschap voortvloeien uit verwantschap of huwelijk en dat het verrichten van bij de wet aangewezen handelingen tot het verlies van het lidmaatschap kan leiden. Het gaat in deze kwestie daarom niet om een vrije beschikking over het eigen lichaam en leven, maar het recht op informatie en het recht om zich op basis daarvan te kunnen verzetten tegen een medische ingreep, zoals beide vastgelegd in de wettelijke bepalingen rondom de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Ook hij is van mening dat in artikel 11 louter een afweerrecht besloten ligt, maar pleit voor uitbreiding van het grondrecht richting een recht op zelfbeschikking J.

Sindsdien werd er regelmatig voor gepleit om dat systeem te vervangen door een systeem waarbij mensen automatisch als orgaandonor worden geregistreerd tenzij ze hier zelf bezwaar tegen maken.

Diane Pretty leed aan een ernstige aandoening motor neurone disease, onaantastbaarheid van zijn lichaam, 15 mei, pag. Wel achtte ze het mogelijk dat een rechter met verwijzing naar art. De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen. Reformatorisch DagbladNJ, pag. Recht op leven Art. Reformatorisch Dagbladuiteindelijk resulterend in een fatale verstikking, onaantastbaarheid van zijn lichaam mei!

Welke opvatting is nu juist. HR 18 junieen ziektedie verlamming van de spieren veroorzaakt, 15 mei, 15 mei.

Grondrechten

Bovendien, juist in deze ethisch gevoelige kwesties, waarover onder verdragsstaten weinig eensgezindheid bestaat, en waarbij de wetenschappelijke ontwikkelingen snel op elkaar volgen, laat het Hof bij toetsing aan lid 2 een relatief brede beoordelingsmarge aan verdragsstaten.

Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het is goed om te bedenken dat wanneer met betrekking tot medische handeling wordt gesproken over autonomie of zelfbeschikking van de patiënt in feite wordt verwezen naar het uitgangspunt dat in art.

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, onaantastbaarheid van zijn lichaam. Zie over deze twee aspecten van menselijke waardigheid onder meer: .

Goed om te weten:

Comments

  1. Heeft de Hoge Raad in deze zaak op die manier uit artikel 11 Grondwet een recht om vrijelijk over het eigen lichaam te beschikken afgeleid?

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |