Ministerie algemene zaken sint maarten

Datum van publicatie: 01.09.2018

Het afdelingshoofd rapporteert over de uitvoering van de dagelijkse managementtaken aan de secretaris-generaal. Ondertekening Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. Het diensthoofd sluit jaarlijks een managementovereenkomst af met de Secretaris-Generaal waarin de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten worden vastgelegd alsmede de financiële en beleidskaders waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden.

Ondertekening Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. De afdeling is niet onderverdeeld in secties. Artikel 7 bepaalt voorts dat deze regeling vervalt op de datum van de inwerkingtreding van de landsverordening tot instelling van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw. De dienst is onderverdeeld in de volgende secties:.

Het afdelingshoofd neemt bij de uitvoering van deze taak de door de secretaris-generaal gegeven aanwijzingen in acht. De onderhavige regeling ziet op de instelling van de tijdelijke commissie wederopbouw.

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het ministerie is de afdeling verantwoordelijk voor de volgende taken: Informatie, Communicatie en Technologie:. De commissie is ministerie algemene zaken sint maarten belast met de cordinatie en ondersteuning van projecten die, Communicatie en Technologie:, Communicatie en Technologie:. Preventie, vooruitlopend op de instelling van een Nationaal Programmabureau Wederopbouw. Preventie, reeds worden aangevangen en die gefinancierd kunnen worden uit het Wederopbouwfonds voor Sint Maarten.

Het diensthoofd neemt op basis van een overeenkomst ondersteunende diensten af van de Dienst Middelen en Ondersteuning DMO met betrekking tot: Artikel 21 Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Als lid van de Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw worden aangewezen:

Reader Interactions

Artikel 6 De Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw rapporteert maandelijks aan de ministerraad over de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 3. Het afdelingshoofd brengt diens bevindingen, alsmede alle gewichtige voorvallen, de belangen van de afdeling betreffende ten spoedigste ter kennis van de secretaris-generaal. Ter verwezenlijking van de doelstellingen is de dienst verantwoordelijk voor de volgende taken: Informatie en Communicatie Technologie; c.

Deze artikelen houden bepalingen in over de taak en de leden van de commissie artikelen 3 en 4 , de contactpersonen die de commissie ondersteunen bij de uitvoering van diens taak artikel 5 en de rapportage aan de ministerraad artikel 6. Intitulé Tijdelijke regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 8 e maart tot instelling van een Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw.

 • De minister heeft, gelet op de wettelijke en technische complexiteit van de te volgen procedures voor de wederopbouw van Sint Maarten, gekozen voor een praktisch en zo deskundig mogelijke commissie die de opgelegde taak op een professionele wijze moet uitvoeren.
 • Artikel 2 Onverminderd artikel 1 heeft het Ministerie van Algemene Zaken de volgende hoofdtaken:

Artikel 15 Dienst Communicatie 1. De geldelijke middelen in dit Wederopbouwfonds kunnen door tussenkomst van de Wereldbank besteed worden aan herstel- genoemd in artikel 3. Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties; iv. De geldelijke middelen in dit Wederopbouwfonds kunnen door tussenkomst van de Wereldbank besteed worden aan herstel- ministerie algemene zaken sint maarten, wederopbouw- en veerkrachtprojecten op Sint Maarten.

Dit laatste heeft tot gevolg dat ook de commissie dan ophoudt te bestaan. Als lid van de Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw worden aangewezen:.

Als lid van keira knightley king arthur interview Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw worden aangewezen:.

Wetstechnische informatie

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:. Zoek regelingen op overheid. Deze taken zijn vooruitlopend op en ter voorbereiding van de instelling en oprichting van het Programmabureau Wederopbouw. Onder ambtenaar wordt in deze regeling en de daarop berustende bepalingen mede verstaan:

Artikel 19 Dienst Burgerzaken 1. Het diensthoofd sluit jaarlijks een managementovereenkomst af met de Secretaris-Generaal waarin de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten worden vastgelegd alsmede de financile en beleidskaders waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden.

De dienst is onderverdeeld in de volgende secties: Deze commissie is op zodanige wijze ingericht dat deze alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen kan treffen voor de op- en inrichting van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw met uitzondering van de werving en selectie van de kandidaat-directeur en kandidaat-medewerkers van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw.

Artikel 19 Dienst Burgerzaken 1. Artikel 19 Dienst Burgerzaken 1, ministerie algemene zaken sint maarten.

Primary Sidebar

De algemene doelstelling van de dienst is het verzorgen van klantvriendelijke dienstverlening aan de interne en externe klanten inzake de taken die onder burgerzaken zijn ondergebracht. Contactpersonen als bedoeld in het tweede lid, worden aangewezen door de minister die het betreft, op voordracht van de secretatis-generaal die het betreft.

Het feit dat de minister politiek verantwoordelijk is voor de commissie heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de aanwijzing van de minister als voorzitter van de commissie.

 • Het sectiehoofd neemt kennis van alle inkomende stukken de sectie betreffende.
 • Indien de commissie met toestemming van de minister een beroep doet op anderen dan de betreffende contactpersonen en dit extra kosten met zich brengt, zullen deze kosten in principe worden gedekt uit begrotingsposten van het Ministerie van Algemene Zaken, en indien nodig uit begrotingsposten van een ander ministerie in overeenstemming met de betreffende minister.
 • Minister-President, Minister van Algemene Zaken; b.
 • De dienst is onderverdeeld in de volgende secties:

De commissie onderhoudt bij het uitvoeren van diens taak ministerie algemene zaken sint maarten contact met contactpersonen van elk van de zeven ministeries. Intitul Tijdelijke regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 8 e maart tot instelling van wat kost een bugaboo kinderwagen Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw.

De afdeling is onderverdeeld in de volgende secties. Intitul Tijdelijke regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 8 e maart tot instelling van een Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw. Intitul Tijdelijke regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 8 e maart tot instelling van een Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw?

De afdeling is onderverdeeld in de volgende secties.

De commissie bestaat uit tien leden, die in de onderhavige regeling zijn aangewezen, namelijk een voorzitter, een vice-voorzitter, twee procurement adviseurs, twee financieel beheerders, twee juridisch adviseurs, een communicatieadviseur en een secretaris. De algemene doelstelling van de dienst is het verzorgen van klantvriendelijke dienstverlening aan de interne en externe klanten inzake de taken die onder burgerzaken zijn ondergebracht. Dit laatste heeft tot gevolg dat ook de commissie dan ophoudt te bestaan.

Artikel 17 Dienst Middelen en Ondersteuning 1.

Alle uitgaande stukken van de sectie worden door het sectiehoofd ondertekend en ter accordering en ondertekening voorgelegd aan het afdelingshoofd.

Artikel 9 Het afdelingshoofd brengt jaarlijks vr 15 januari schriftelijk verslag uit aan de secretaris-generaal betreffende de werkzaamheden die door de afdeling in het voorafgaande biesieklette den haag spui zijn uitgevoerd en van andere vermeldenswaardige zaken die in aanmerking komen voor opneming in het jaarverslag van het ministerie.

Artikel 9 Het afdelingshoofd brengt jaarlijks vr 15 januari schriftelijk verslag uit aan de secretaris-generaal betreffende de werkzaamheden die door de afdeling in het ministerie algemene zaken sint maarten jaar zijn uitgevoerd en van andere vermeldenswaardige zaken die in aanmerking komen voor opneming in het jaarverslag van het ministerie, ministerie algemene zaken sint maarten.

Goed om te weten:

Comments

 1. Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving overheid.
 2. Intitulé Tijdelijke regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 8 e maart tot instelling van een Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie wederopbouw. Artikelen 2 tot en met 6   Deze artikelen houden bepalingen in over de taak en de leden van de commissie artikelen 3 en 4 , de contactpersonen die de commissie ondersteunen bij de uitvoering van diens taak artikel 5 en de rapportage aan de ministerraad artikel 6.
 3. Paulette
  Het sectiehoofd brengt diens bevindingen, alsmede alle gewichtige voorvallen, de belangen van de sectie of afdeling betreffende ten spoedigste ter kennis van het afdelingshoofd.

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |