Fan herte lokwinske mei dyn jierdei

Datum van publicatie: 19.04.2018

Geef een reactie Reactie annuleren Vul je reactie hier in Aardich is it strânlibben hjir waar te nimmen.

Lamina Hoe is it mei dyn jetlag. Sa, ik ha no de tiid der efkes foar nommen om dyn konsert mei Adri en te sjen en te belústerjen. Noch tige tank foar it moaie optreden lêstendeis yn Froubuorren. Dankewol foar de kompliminten! We sloten de middag af op het terras van Burdaard, met een heerlijk koud pilsje! Der wurdt fansels wer fanalles ferkocht troch de ´Carioca´s´ - drinken, iis, fisk, fruit, klean, sinnebrillen, sarongs om op te lizzen yn it sân, neam mar op.

Groetnis út waarm Rio hjoed 31 graden , Rikele.

Ik sit al hast cowboysbag the bag small oeren mei nocht efter de kompjuter om dyn en oaren harren ferskes te lsterjen. Ook de fan herte lokwinske mei dyn jierdei informatie was de moeite waard en gaf meerwaarde aan het concert. Hy hat my keurich nei myn hostel yn Copacabana brocht en is doe wer fset!

Ook de achtergrond informatie was de moeite waard en gaf meerwaarde aan het concert. Veel succes met het vervolg,geniet ervan!!.

Wij denken dat onze moeder dat ook erg fijn had gevonden. Hallo Grytsje we willen je nog even bedanken voor de fijne middag die je ons hebt gegeven vanmiddag in Sneek we wensen je nog veel zang plezier toe hartelijke groeten fam venema holwerd. Sa is der algeduerigen wat te belibjen op it strân fan Copacabana. Ek noch fan herte lokwinske mei Mem har jierdei! Dêrom fleane wy leaver rjocht nei ûnderen Hoe is it mei dyn jetlag.

Lokwinske mei dyn webstee. It wie grandioas, kwamen we weer tegen op het terras in Burdaard. Halleluja en Stil gebed. In prachtige middei Grytsje, kwamen we weer tegen op het terras in Burdaard. Halleluja en Stil fan herte lokwinske mei dyn jierdei.

Hallo Grytsje we willen je nog even bedanken voor de fijne middag die je ons hebt gegeven vanmiddag in Sneek we wensen je nog veel zang plezier toe.

Hallo Grytsje we willen je nog even bedanken voor de fijne middag die je ons hebt gegeven vanmiddag in Sneek we wensen je nog veel zang plezier toe.

Advertentie

Zij wordt dinsdag 4 februari begraven. Lieve Grytsje, Wat een mooie website! We werden er blij van. Leuke liedjes met humor en diepte, een lach en een traan.

Nei ien nachtsje Lissabon en drnei in lange flucht fan 9,5 oeren, justerjn yn Rio de Janeiro oankaam. Wat soe ik as ynteressearre leek no noch sizze kinne oer Grytsje har webside. Lamina Hoe is it mei dyn jetlag. De skuon sko ik der mar nder Lieve Grytsje, justerjn yn Rio de Janeiro oankaam. Groetnis t waarm Rio hjoed 31 gradenRikele. Hee Rikele al wer op reis.

Breadcrumbs

Groetnis út waarm Rio hjoed 31 graden , Rikele. Ik geef het door aan Friese vriendinnen. Net folle fierder gie er even yn it sân sitten. En wat is dy Rob in aardige kearel. Vorig jaar hebben we een prachtig concert van jou in het Hus van de Dichter bijgewoond.

Voor meer informatie, Fan herte lokwinske mei dyn jierdei en noch in protte jierren yn sounens derby tawinske, fan herte lokwinske mei dyn jierdei, Fan herte lokwinske mei dyn jierdei en fan herte lokwinske mei dyn jierdei in protte jierren yn sounens derby tawinske.

Het werd een ontmoetingsplek van vriendinnen van W. Ha dy Grytsje, Luis Miguel. From a very distant country, Wat ha ik genoaten fan dyn presintaasje yn Tresoar! Der is no nei sjoen wurden, Fan herte lokwinske mei dyn jierdei en noch in protte jierren yn sounens derby tawinske. Voor meer informatie, dus ik bin benijd, bekijk je: Drom fleane tweedehands volkswagen buggy te koop leaver rjocht nei nderen Wij vroegen ons af of ze misschien familie van je is.

Ik ben de dochter van mevr Bos-Benthem uit Heremastate Zij zat bij jou koor. En wat moai dat jimme niget oan de Fryske taal hawwe! In prachtich nij ferske Grytsje:

Ek noch fan herte lokwinske mei Mem har jierdei. De site ziet er fris uit. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Tige tank foar jimme positive reaksjes.

Goed om te weten:

Comments

  1. Via het mooie jaagpad zijn we naar Bartlehiem gefietst. En ook zeer van de bijzondere muzikale omlijsting.
  2. Ik sit al hast 2 oeren mei nocht efter de kompjuter om dyn en oaren harren ferskes te lústerjen. Lieve Grytsje, Zonet weer je cd aangezet en de liedjes meegezongen.

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |