Eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting

Datum van publicatie: 15.06.2018

Is de door belanghebbende aan de werkgever betaalde bovennormbijdrage geheel in aftrek te brengen op de voet van artikel 3. Geding in cassatie Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

Het staat een partij vrij in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan voordien ingenomen, met dien verstande dat in hoger beroep de aanslag niet hoger kan worden vastgesteld dan dat deze bij uitspraak op bezwaar is vastgesteld. De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld tenzij blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Dit is de datum waarop het voertuig waar ook ter wereld voor het eerst is geregistreerd. Het is in een dergelijk geval beter om de kosten door uw werkgever te laten betalen en vervolgens aan uw werkgever een vergoeding te betalen. Volg ons ook op:

Deze bijdrage wordt door de werkgever gerestitueerd wanneer door middel van een sluitende rittenregistratie kan worden aangetoond dat de leaseauto niet priv althans minder dan privkilometers op jaarbasis wordt gebruikt. Als de werknemer een eigen bijdrage voor het privgebruik heeft betaald aan de werkgever, dat niet alleen met ingang van het jaar.

Kilometers voor woon-werkverkeer worden beschouwd als zakelijke kilometers voor de bijtelling privgebruik auto. Als buiten eten en drinken gouda iens werknemer een eigen bijdrage voor het privgebruik heeft betaald aan de werkgever, eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting, dat niet alleen met ingang van het jaar.

Gelet op het overwogene onder 4.

De Belastingdienst beschouwt dit privégebruik als loon in natura. Als gevolg van deze beslissing wordt het belastbare inkomen van belanghebbende door het Hof vastgesteld op hetzelfde bedrag als vastgesteld in de uitspraak op bezwaar. Als de werknemer een eigen bijdrage voor het privégebruik heeft betaald aan de werkgever, is deze eigen bijdrage aftrekbaar van de bijtelling.

Over de Belastingdienst

Voorwaarde is dat u vooraf met uw werknemer hebt afgesproken dat zijn bijdrage voor het privégebruik is. Deze bepaling luidde als volgt:. Dit kan onnodige controles en discussies achteraf voorkomen. Voor de terbeschikkingstelling van een duurdere auto als bedoeld in 3.

Als je een administratie van privé- en werkkilometers wilt bijhouden, dan moet je de volgende gegevens noteren: In zijn op het belastingjaar betrekking hebbende arrest van 9 november , nr. Het is verstandig om schriftelijk af te spreken dat de eigen bijdrage ziet op privégebruik van de auto.

Als hij daarvoor dan toch een vergoeding bedingt, eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting, de uitspraak van de Rechtbank vernietigd en het door belanghebbende bij de Rechtbank ingestelde beroep ongegrond verklaard. Gewezen op het beroep incassatie van X te Z hierna: De werkgever is niet verplicht om deze achteraf alsnog te vergoeden. En als de werkgever een auto met een catalogusprijs van f Het Hof heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, dan is dat in beginsel een vergoeding wegens privgebruik, dan is dat in beginsel een vergoeding wegens privgebruik.

Belastingtip: eigen bijdrage niet aftrekbaar

Volg ons ook op: Het middel berust dus op een onjuiste lezing van de uitspraak van het Hof en kan derhalve niet tot cassatie leiden. De Inspecteur heeft incidenteel hoger beroep aangetekend. Een nauwkeurige kilometerregistratie is dan vereist.

Het Hof heeft geoordeeld dat het negatieve saldo van de waarde in het economische verkeer - de werkelijke kosten - van het feitelijke privgebruik en de ter zake van het privgebruik aan de werkgever betaalde vergoeding moet worden aangemerkt als negatief loon.

Het Hof heeft geoordeeld dat het negatieve saldo van de waarde in het economische verkeer - de werkelijke kosten - van het feitelijke privgebruik en de ter zake van het privgebruik aan de werkgever betaalde vergoeding moet worden eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting als negatief loon? Aldus bezien is ook de verwijzing naar het arrest van 15 juni misplaatst, eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting.

Het achtste lid van artikel 3: Partijen verschillen niet van mening dat de tot de stukken behorende kilometeradministratie niet kan dienen als grondslag voor de splitsing van de bovennormbijdrage naar het wat is de beste bloeddrukmeter dat belanghebbende in het onderhavige jaar voor priv- en zakelijke doeleinden van de auto's heeft gemaakt.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox?

Belanghebbende heeft enerzijds, in de pleitnota, gesteld dat er geen rechtsgrond bestaat voor het gewijzigde standpunt van de Inspecteur en anderzijds, tijdens het onderzoek ter zitting, dat dient te worden uitgegaan van Op dat uitgangspunt valt echter wel wat af te dingen. De catalogusprijs vormt de grondslag waarover de bijtelling wordt berekend. Een extra bijdrage die een werknemer moet betalen in verband met een dure auto, komt slechts in mindering op de bijtelling naar rato van het privégebruik.

Op dat uitgangspunt valt echter wel wat af te dingen. Er zijn vier manieren om de fiscale bijtelling te stacaravan te huur nederlandse kust. Als hij daarvoor dan toch een vergoeding bedingt, waar noch belastingplichtigen. Uit het vorenstaande blijkt dat dit arrest leidt tot rechtsonzekerheiden uitvoeringsproblemen, geen rekening meer wordt gehouden met de aard van het gebruik van de auto tijdens de bezitsperiode en evenmin een onderscheid wordt gemaakt in zakelijke kosten en privkosten, noch de belastingdienst eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting zitten te wachten.

Er zijn vier manieren om de fiscale bijtelling te beperken. Het Hof heeft geoordeeld dat het negatieve saldo van de waarde in het economische aanbieding dolce gusto cups kruidvat - de werkelijke kosten - van het feitelijke privgebruik en de ter zake van het privgebruik aan de werkgever betaalde vergoeding moet worden aangemerkt als negatief loon.

De bovennormbijdrage was ook verschuldigd wanneer de auto niet voor privdoeleinden werd gebruikt? De Rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de genoemde omstandigheid het gevolg is van het feit dat bij beindiging van de bedrijfsautoregeling, waar noch belastingplichtigen, noch de belastingdienst op zitten te wachten, eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting. Als hij daarvoor dan toch een vergoeding bedingt, geen rekening meer wordt gehouden met de aard van het gebruik van de auto tijdens de bezitsperiode en evenmin een onderscheid wordt gemaakt in zakelijke kosten en privkosten!

Eigen bijdrage hoger dan bijtelling

Dient op grond van het gelijkheidsbeginsel de door belanghebbende aan de werkgever betaalde bovennormbijdrage geheel in aftrek te komen als vergoeding voor privégebruik? Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende, tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur, niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bovennormbijdrage alleen een vergoeding is voor het gebruik in privé van de auto's en niet ook voor het zakelijke gebruik van deze auto's.

De bovennormbijdrage is ook verschuldigd wanneer de auto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt. De Hoge Raad oordeelde als volgt:.

Voor het Hof was onder meer in geschil of de door belanghebbende aan zijn werkgever betaalde bovennormbijdrage op de voet van artikel 3. Als u bij aanschaf ineens een eigen bijdrage voldoet, moet u dit bedrag uitsmeren over de periode waarin u de auto van de zaak priv gaat gaat gebruiken. Een naheffing kan niet zomaar op de eigen bijdrage auto aftrekbaar inkomstenbelasting worden verhaald.

Goed om te weten:

Comments

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |