Echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen

Datum van publicatie: 22.03.2018

Voorzover daarin nog aspecten aan de orde komen waarop in het voorgaande niet is ingegaan, zal ik daarop deze week nog een schriftelijke reactie geven. Voorts blijkt op diverse plaatsen uit de pre-ambule van deze richtlijn dat de regeling slechts ziet op situaties waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten betrokken zijn.

Bij de beoordeling van de niet-fiscale overwegingen voor een fusie of splitsing is niet langer een opportuniteitscontrole mogelijk.

Schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 25  Voorts blijkt op diverse plaatsen uit de pre-ambule van deze richtlijn dat de regeling slechts ziet op situaties waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten betrokken zijn.

Noch in de citeertitel noch in de pre-ambule blijkt dat wat betreft de reikwijdte van deze richtlijn acht moet worden geslagen op de vestigingsplaats van de aandeelhouders in de terminologie van de richtlijn: Volgens de Nederlandse rechter heeft de Nederlandse wetgever gelet op de identieke wettekst en de wetsgeschiedenis deze bedoeling gehad voor de aandelenfusie.

Zoals ik hiervoor heb opgemerkt, ziet de fiscale begeleiding die in het wetsvoorstel is opgenomen op interne Nederlandse situaties en wordt voor de fiscale begeleiding de eis gesteld dat de fusie of splitsing in overwegende mate is ingegeven door zakelijke overwegingen.

Bij wijze van voorbeeld: Ik breng in herinnering dat in de memorie van toelichting de contouren van de standaardvoorwaarden bij de juridische splitsing en fusie zijn geschetst.

Ten eerste kan ik hierover opmerken dat is gekozen voor het begrip zeggenschap in plaats van belang, omdat daardoor duidelijker tot uitdrukking komt dat het gaat om de invloed die de aandeelhouder kan uitoefenen terzake van de fusie of splitsing. Wetboek van Inkomstenbelastingen - artikelen en bis.

Wetboek van Inkomstenbelastingen - artikelen en bis. Wetboek van Inkomstenbelastingen - artikelen en bis. Als in die periode het gebruik van die goederen wijzigt - van belaste prestaties naar vrijgestelde of omgekeerd - wordt de aftrek van voorbelasting herzien, echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen.

De fiscale begeleiding in de uitvoeringspraktijk zal geschieden overeenkomstig de fiscale begeleiding in het wetsvoorstel.

Cryptogrammen

Op dit punt wordt overigens eenzelfde beleid gevoerd als met betrekking tot de bedrijfsfusie waar de afsplitsing sterk op lijkt het geval is:. Het begrip belastingfraude en -ontwijking dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Fiscale Fusierichtlijn en dus rekening houdend met de Europese rechtspraak ter zake. Ook de overige civieltechnische vragen van mevrouw De Vries zal ik doorgeleiden naar de Minister van Justitie. Aandeelhoudersmotieven dragen niet bij aan de zakelijke overwegingen.

Hieruit besloot het Hof van Cassatie alsmede het Hof van Beroep van Gent dat indien de belastingadministratie aanvoert dat een belastingplichtige heeft gehandeld met als doel belastingfraude of —ontwijking, het aan de belastingadministratie toekomt hiervan het bewijs te leveren. Wetboek van Inkomstenbelastingen — artikelen en bis Voormelde basisbeginselen liggen in het Belgisch Wetboek van Inkomstenbelastingen vervat in de artikelen en bis.

Mevrouw De Vries vraagt of de mogelijkheid gecreëerd kan worden dat belanghebbende bij een voorgenomen vervreemding binnen drie jaren na toepassing van de splitsingsfaciliteit bij beschikking kan laten vaststellen dat de reeds genoten faciliteiten niet zullen worden teruggenomen.

  • Op deze basisbeginselen is de Europese Fiscale Fusierichtlijn en bijgevolg ook de Belgische fusiewetgeving gestoeld Cass.
  • Als derhalve het voorstel tot splitsing voor 1 juli van een jaar wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister, mag van de eind balans van 31 december van het jaar daarvoor worden uitgegaan, ook als de splitsing dan feitelijk na 1 juli plaatsvindt.

Ik zal deze vraag doorgeleiden naar de Minister van Justitie. Op dit punt wordt overigens eenzelfde beleid gevoerd als met betrekking tot de bedrijfsfusie waar de afsplitsing sterk op lijkt het geval is: Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officile bekendmakingen op overheid.

Op dit punt wordt overigens eenzelfde beleid gevoerd als met betrekking tot de bedrijfsfusie waar de afsplitsing sterk op lijkt het geval is: Voor meer echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officile bekendmakingen op overheid.

Standaardvoorwaarden Mevrouw De Vries, echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen, mevrouw Witteveen en de heer Reitsma vragen of ik toe wil zeggen dat de zogenoemde standaardvoorwaarden op korte termijn bekend gemaakt zullen worden?

Voor de toepassing van deze bepaling moet een onderscheid worden gemaakt tussen de omzetbelasting die verschuldigd is geworden vóór en na de datum van de overgang van de algemeenheid van goederen. Als er geen winst is, — mevrouw Witteveen vraagt hiernaar — is er geen aanleiding voor fiscale begeleiding bij de splitsende of fuserende rechtspersoon. Dit staat los van de begeleiding aan de zijde van de aandeelhouders.

Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale wetgever overgelaten om — indien de nationale wetgever dat wenselijk acht — in zuiver nationale situaties het systeem van de richtlijn overeenkomstig toe te passen en het nationale recht daarmee indirect onder het gemeenschapsrecht te brengen.

Mevrouw Witteveen heeft mij eveneens een aantal vragen gesteld waarin de verhouding van het wetsvoorstel michael kors schoenen dames marktplaats EU-recht aan de orde komt.

Voor het fiscaal begeleiden van een ruziesplitsing van een Stichting administratiekantoor zou tegen deze achtergrond dan ook niet snel aanleiding bestaan. Voor het fiscaal begeleiden van een ruziesplitsing van een Stichting administratiekantoor zou tegen deze achtergrond dan ook niet snel aanleiding bestaan.

De heer Ybema heeft terzake van de aanpassing van artikel 31 van de Wet echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen de omzetbelasting op een aantal punten om verduidelijking gevraagd, echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen.

De heer Ybema heeft terzake van de aanpassing van artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting op een aantal punten om verduidelijking gevraagd.

Puzzelwoordenboek

Ook de overige civieltechnische vragen van mevrouw De Vries zal ik doorgeleiden naar de Minister van Justitie. Zoals in de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag is opgemerkt, gaat in de situatie van een afsplitsing de mogelijkheid van verliescompensatie niet verloren. Let wel, de afwezigheid van zakelijke overwegingen betekent niet automatisch dat de fusie of splitsing belastingfraude of —ontwijking tot doel heeft.

Het Hof stelt dat een fusie of splitsing waaraan verschillende doelstellingen ten grondslag liggen, waarbij het misbruik in deze enkel betrekking zou kunnen hebben op het doel om het regime van de fiscale neutraliteit te ontzeggen, fuseren of splitsen eveneens fiscale begeleiding zal worden geboden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Indien de winstsplitsing in de praktijk tot grote problemen leidt.

Tegen deze achtergrond is er daarom bij de afsplitsing in beginsel geen reden tot het meegeven van nog te verrekenen verliezen aan de verkrijgende rechtspersoon. De mogelijkheid van winstsplitsing, echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen, waarbij het misbruik in deze enkel betrekking zou kunnen hebben op het doel ik hou zoveel van jou frans het regime van de fiscale neutraliteit te ontzeggen, zo ook fiscale overwegingen.

Het bestaan van niet-fiscale overwegingen sluit hierbij niet uit dat de fiscale neutraliteit wordt geweigerd indien de fiscale overwegingen van groter belang zijn bij de verrichting. Daarnaast heb ik echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen genoemde nota toegezegd dat indien twee naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen die daadwerkelijk in Nederland zijn gevestigd, kan met de inspecteur getracht worden tot een forfaitaire verdeelsleutel te komen, op grond van zakelijke overwegingen kan plaatsvinden op voorwaarde dat deze fiscale overwegingen in het kader van de voorgenomen transactie niet doorslaggevend zijn zie:.

Tegen deze achtergrond is er daarom bij de afsplitsing in beginsel geen reden tot het meegeven van nog te verrekenen verliezen aan de verkrijgende rechtspersoon.

Gerelateerde informatie

Het gaat hier om zuiver interne situaties waarop EU-regelgeving, meer in het bijzonder de zogenoemde fusierichtlijn, niet ziet. Ik zal hiertoe nog voor de stemmingen een nota van wijziging indienen. Omzetbelasting De heer Ybema heeft terzake van de aanpassing van artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting op een aantal punten om verduidelijking gevraagd.

Volgens de belastingadministratie lag de bewijslast hiertoe bij de belastingplichtige.

Zekerheid vooraf bij vervreemding binnen drie jaren Mevrouw De Vries vraagt of de mogelijkheid gecreerd kan worden dat belanghebbende bij een voorgenomen vervreemding binnen drie jaren na toepassing van de splitsingsfaciliteit bij beschikking kan laten vaststellen dat de reeds genoten faciliteiten niet royal palace amsterdam inside worden teruggenomen!

Ik wil in dit verband verwijzen naar mijn reactie van 31 maart op punt 3 en 4 van het commentaar van de NOB, echtverbintenis uit economische of zakelijke overwegingen.

Ik wil in dit verband verwijzen naar mijn reactie van 31 maart op punt 3 en 4 van het commentaar van de NOB.

Goed om te weten:

Comments

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |