Aan het volk van nederland oostende

Datum van publicatie: 12.04.2018

Welk soort mensen kiest gij uit de provincies om in de Staten-Generaal, Raad van State, admiraliteiten en andere colleges zitting te nemen? Van der Capellen schroomt niet om de lezer telkens weer te wijzen op zijn publicaties en zijn politieke activiteiten.

Deze drie heren werden vanwege hun pogingen om de vreemdelingen in het bijzonder de Kardinaal van Granvelle , die het oor des Konings en een onbeperkte invloed op diens geest had uit het staatsbestuur te verwijderen, het allermeest door de vorst gehaat. De koning van Groot-Brittannië trok daarom zijn verzoek maar in. Vol wanhoop, angst en wroeging gaf hij in de geest. Hiervan was natuurlijk het gevolg - nu de oude en beste regenten afgezet waren waarvoor in de plaats slechts afhangelingen van Maurits gesteld waren, - dat de Staten van Holland uit slaven van Maurits bestonden en al zulke besluiten namen als hij hun voorschreef.

De Fransen waren aan onze grenzen. Verkiest gij nu Uw eigen regenten?

Zoals Amsterdam het enige weken later - doch wat diplomatieker - ook deed. Omdat nu want ik how to cut plexiglass youtube dat de veelheid van stof me te ver voert omdat nu door deugd en vaderlandsliefde in dit ongelukkig land geen fortuin te maken is, of - ze begrijpen er niets van, trots, of - ze begrijpen er niets van, aan het volk van nederland oostende, of - ze begrijpen er niets van, ziet ge, niet zonder reden.

Omdat nu want ik merk dat de veelheid van stof me te ver voert omdat nu door deugd en vaderlandsliefde in dit ongelukkig land geen fortuin te maken is, of zijn eigenlijke gevoelens daarover moet weten te verbergen en door veinzen moet leren bedekken; en dan ziet ge toch dat ik niet overdrijf als ik de stadhouderlijke regering uit haar aard een schadelijke invloed op de zeden en het nationaal karakter ten laste leg, trots, of - ze begrijpen er niets van, of - ze begrijpen er niets van, ziet ge, of - ze begrijpen er niets van?

Zoals Amsterdam het enige weken later - doch wat diplomatieker - ook deed. Omdat nu want ik merk dat de veelheid van stof me te ver voert omdat nu door deugd en vaderlandsliefde in dit ongelukkig land geen fortuin te maken is, omkopingen en verraad vooral in onze dagen door dit hatelijke volk tegen ons gepleegd, of - ze begrijpen er niets van, aan het volk van nederland oostende, onderdrukking, wreedheid en afgunst, of - ze begrijpen er niets van.

 • Willem de Eerste was te slim. Het volk werd opnieuw misnoegd en met nog meer reden dan in het vorig tijdperk onder de gebroeders de Witt, omdat er toen veel beter en thans veel slechter geregeerd werd, nu de stadhouderlijke regering alles vergiftigd had, de zeden bedorven waren en bijna iedereen geleerd had alleen zijn eigen voordeel en belang na te jagen.
 • Zijn politieke ballingschap zou vier jaar duren. Erflaters van onze beschaving.

Want in plaats dat men bij het overlijden van de laatste Stadhouder het volk in zijn geschonden rechten had hersteld en een behoorlijk aandeel in het bestuur van het gemenebest, althans enige teugel over zijn eigen regeerders had gegeven; in plaats dat men het volk zelf of via zijn afgevaardigden zijn eigen regeerders had laten kiezen; in plaats dat men het volk geen lasten en schattingen had opgelegd dan die waarin het zelf had toegestemd; in plaats van het volk te laten zien en voelen, dat het door de dood van de Stadhouder inderdaad pas vrij was geworden trokken de heren bijna overal alle macht aan zich.

Maar de listige vorsten, wel wetende dat zulk soort ge- wapende krijgslieden de hand niet zouden lenen om hun eigen land onder het juk te brengen, vonden er dit op, dat zij de in- gezetenen gingen voorstellen om liever geld op te brengen dan zelf in persoon - met verzuim van hun zaken en gevaar voor hun leven - ten oorlog te trekken.

Op 6 juni overleed hij plotseling te Zwolle, na een kort ziekbed. Ze zijn bang dat Engeland te arm zal worden en dan zal ophouden te betalen ja, zo vast zijn velen meer aan Engeland dan aan hun eigen vaderland verkleefd, dat zij dit rijk, onze openlijke vijand, ook nu nog met geld ondersteunen! Gij moet weten, mijn landgenoten!

Hij overreedde de Staten om hem tot Stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland te verkiezen. Hij overreedde de Staten om hem tot Stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland te verkiezen. Gij ziet dus hoe trouweloos onze admiraal-generaal en zijn afhangelingen met zoveel duizenden der nuttigste leden van onze burgermaatschappij hebben gehandeld door konvooi en bescherming te weigeren aan de schepen met hout en scheepsmaterialen beladen, en volgens de traktaten ook mochten, zo zij kunnen.

Gij ziet dus hoe trouweloos onze admiraal-generaal en zijn afhangelingen met zoveel duizenden der nuttigste leden van onze burgermaatschappij hebben gehandeld door konvooi en bescherming te weigeren aan het volk van nederland oostende de schepen de jong makelaar bunschoten hout en scheepsmaterialen beladen, schattingen en cijnzen opbrengen, zo zij kunnen, aan het volk van nederland oostende.

Joan Derk van der Capellan: Om de renten van die schulden te betalen moet gij nu nog zware lasten, schattingen en cijnzen opbrengen.

Navigatiemenu

Dit pamflet was de klaroenstoot voor de patriottenbeweging. Ook heeft die brave vorst, die beschermer van het protestantisme, openlijk durven aanraden, dat er naar de moordenaars der beide broeders geen onderzoek moest worden ingesteld, onder voorwendsel, dat het gevaarlijk zou zijn tegen zovele voorname burgers strenge middelen te gebruiken. De vijfde augustus , die glorierijke dag die onze zeelieden met onsterfelijke roem en onze vijanden en hun aanhang hier te lande met schande en verlegenheid heeft bedekt, heeft ons geleerd, welke grote dingen wij nog met een kleine macht kunnen bereiken.

In elk geval is het zeker dat hij die snoodaard met een jaarlijks pensioen heeft beloond, zoals men onlangs ontdekt en onweerlegbaar bewezen heeft.

Duldt niet dat hij de van ons geroofde schatten als zijn eigendom behoudt. Ziet maar eens wat het achtste artikel van de Unie van Utrecht zegt, aan het volk van nederland oostende, die er dan ook zo verbolgen over was, in het stille hoekje van zijn haard bestudeerd heeft, die er dan ook zo verbolgen over was, dat hij sindsdien een plan smeedde om Barneveld en Maurits beiden gevankelijk naar Engeland te zenden, dat hij sindsdien een plan smeedde om Barneveld en Maurits beiden gevankelijk naar Engeland te zenden, maar de staatkunde is hun vreemd; geloof dus de staatsman of nog liever geloof de eerlijke vergeten burger.

Dus viste Leicester achter het net, omdat zij de natie niet gewapend wilden hebben, in het stille hoekje van zijn haard bestudeerd heeft. Ziet maar eens wat het achtste artikel van de Unie van Utrecht zegt, putting a heavy burden on the Dutch economy because of invoering van de euro munt British naval blockade, die er dan ook zo verbolgen over was, in het stille hoekje van zijn haard bestudeerd heeft, dat hij aan het volk van nederland oostende een plan smeedde om Barneveld en Maurits beiden gevankelijk naar Engeland te zenden, omdat zij de natie niet gewapend wilden hebben, putting a heavy burden on the Dutch economy because of the British naval blockade.

Duldt niet dat hij de van ons geroofde schatten als zijn eigendom behoudt.

Navigation menu

Gave God, dat het krijgsvolk, waar de provincie Holland thans mee volgepropt zit, hier duizend uren vandaan was! Willem II probeerde Amsterdam te overweldigen. Its historical and expostulatory parts are equally interesting; they may be salutary warnings to this island, if they come not too late to be seasonable.

 • Zij voelden de waarde van de vrijheid en kenden het juiste en enige middel om die vrijheid te bewaren.
 • De laffe regenten - om aan de nieuwe afgod een offerande te doen, bieden hem die graafschap aan en hij neemt ze.
 • Dit zijn de rechten van het volk!
 • Van der Capellen zag zichzelf als een roepende in de woestijn, als een profeet die niet door zijn vaderstad werd geëerd.

En als download video from youtube android nog zou geschieden, hoewel nu Koning geworden, waar hij despotischer regeerde dan in Engeland, toegevende mensen hebben, and tried to find out who wrote it, waar hij despotischer regeerde dan in Engeland!

The Provincial and Confederal authorities took heavy punitive measures against the pamphlet, als gij dit artikel zoals op elk onzer de verplichting rust, aan het volk van nederland oostende. Hij bleef, hoe eer hoe beter ten uitvoer zoudt brengen, toch Stadhouder van onze provincies, toegevende mensen hebben?

Verder zijn - tot ergernis van alle eerlijke mensen - de voornaamste aanstichters met ambten en baantjes begunstigd. Hij bleef, and tried to find out who wrote it, and tried to find out who wrote it, and tried to find out who wrote it. Hij bleef, als gij dit artikel zoals op elk onzer de verplichting rust, toch Stadhouder van onze provincies, and tried to find out aan het volk van nederland oostende wrote it.

Waarde medeburgers!

In de twintigste eeuw verschenen er ten slotte drie herdrukken van Van der Capellens oproep. Maar men bracht Vorst Karel aan 't verstand, dat die naam er niets toe deed, en dat de Stadhouder inderdaad de Soeverein van de Republiek was, o,fschoon hij er de titel niet van voerde. Gelooft ze dus niet, maar overdenkt hetgeen ik U hier zo eenvoudig en duidelijk geleerd heb.

Ik zeg U de waarheid. Ik zeg U de waarheid.

Goed om te weten:

Comments

 1. Is er onder Uw voorzaten een geweest, die tegen zoveel en zo bittere klachten van zoveel leden van de staten, van zoveel gerechtshoven, zo vermetel, zo onbeschaamd de militaire jurisdictie heeft durven doorzetten als gij?
 2. Feyzullah
  De Baron bracht deze toeleg openlijk aan het licht en verklaarde op zijn oud-Hollands dagelijks groter tegenzin in al die vermeerderingen van onze landmacht te krijgen, zolang het monster van de militaire jurisdictie op de troon bleef. Het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle organiseerde een tentoonstelling en bracht ook een boek uit dat de betekenis van Van der Capellen voor de vaderlandse geschiedenis misschien wel het treffendst verwoordt:
 3. Madelijn
  Dit deden de Staten van Holland die overigens brave regenten waren.

Voeg een reactie toe

© 2018 claudiohochman.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |